Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ  คณะทำงานที่ 9 ครั้งที่ 3/2560

alt

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 9 (ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 3/2560
 โดยมีนายโชติ ตราชู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชนเกี่ยวกับกระบวนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ 2,3 ข้อเสนอใหม่ในการจัดทำคู่มือประชาชนเพิ่มเติม อาทิ กระบวนงานการนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงานการกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับการขึ้นทะเบียน กระบวนงานการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชื่อการค้า 1,2,3 กระบวนงานการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชื่อการค้า 2,3 และกระบวนงานการต่ออายุ
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการออกใบสำคัญการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี และคำขอนำเข้าวัตถุอันตราย 4,000 รายการ

alt


alt     alt

alt       alt

alt    alt

alt     alt


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. สลธ./รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th