Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา“ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”

         เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี
การประชุมสัมมนา เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ขึ้น โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ “2 ปีแห่งการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ” ร่วมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมระบบราชการเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ทั้งนี้
การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและหน่วยงานภาคเอกชนจากส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงานของภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558  พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Infographic ในหัวข้อ “แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 อย่างมีธรรมาภิบาล” โดยมีการแบ่งกลุ่มทำ Work Shop เพื่อผลิตสื่อ Infographic ของผู้เข้าร่วมประชุมจาก 12 จังหวัด

         และในช่วงบ่ายของการประชุมสัมมนา“ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ได้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Infographic ในหัวข้อ “แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 อย่างมีธรรมาภิบาล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมแบ่งกลุ่มทำ Work Shop
เพื่อผลิตสื่อ Infographic ของผู้เข้าร่วมประชุมจาก 12 จังหวัด

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img27660_0_resize.jpg
(142.87 kb)

Img27660_1_resize.jpg
(121.61 kb)

Img27660_2_resize.jpg
(110.4 kb)

Img27660_3_resize.jpg
(112.38 kb)

Img27660_4_resize.jpg
(148.15 kb)

Img27660_5_resize.jpg
(130.08 kb)

Img27660_6_resize.jpg
(142.6 kb)

Img27660_7_resize.jpg
(151.59 kb)

Img27660_8_resize.jpg
(138.08 kb)

Img27660_9_resize.jpg
(152.78 kb)
ทั้งหมด 25 รายการ 1 / 3

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th