Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา
เรื่อง “ราชการไทยยุค 4.0 มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”         เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องนันทา โรงแรมสวนนงนุช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “ราชการไทยยุค ๔.๐ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ขึ้น โดยมีนางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ “2 ปีแห่ง
การบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ” ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมระบบราชการเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ทั้งนี้การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและหน่วยงานภาคเอกชนจากส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับทราบถึงความสำคัญของ
การดำเนินงานของภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Infographic ในหัวข้อ “แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 อย่างมีธรรมาภิบาล” โดยอ .ภานนท์ คุ้มสุภา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมแบ่งกลุ่มทำ Work Shop เพื่อผลิตสื่อ Infographic ของผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ


 

รูปภาพ


Img7760_1_resize.JPG
(128.67 kb)

Img7760_2_resize.JPG
(181.95 kb)

Img7760_3_resize.JPG
(141.98 kb)

Img7760_4_resize.JPG
(107.04 kb)

Img7760_5_resize.JPG
(109.81 kb)

Img7760_6_resize.JPG
(162.54 kb)

Img7760_7_resize.JPG
(178.73 kb)

Img7760_8_resize.JPG
(171.68 kb)

Img7760_9_resize.JPG
(153.82 kb)

Img7760_10_resize.JPG
(169.07 kb)
ทั้งหมด 11 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th