Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... 

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/22965
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วหาสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีมติทักท้วง ให้นำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

         สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

          1. กำหนดนิยามคำว่า “ใบอนุญาต” “ผู้รับใบอนุญาต” และ “ผู้รับชำระค่าธรรมเนียม” 

          2. กำหนดให้ผู้อนุญาตต้องจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง ดังนี้ (1) จุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม (2) ธนาคาร (3) ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (4) ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคำขออนุญาต 

          3. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะประสงค์ต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกานี้ต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุลง และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว 

          4. กำหนดให้ผู้รับชำระเงินออกใบสำคัญรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ชำระค่าธรรมเนียมและ ให้ผู้อนุญาตดำเนินการออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต และจัดส่ง
หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจส่งหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ
ใบอนุญาตก็ได้

          5. กำหนดให้มีบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกานี้ที่มา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/22965 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ภัทรพร (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th