Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

           ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ


           2. ตามที่ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลสำรวจการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจำปี 2561 โดยประเทศไทยได้อันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 เมื่อปี 2560) นั้น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ทุกภาคส่วนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเรื่องนี้


ข้อมูลจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 563
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th