Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

         
         เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง"ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมปาฐกถาพิเศษ โดยในการประชุมได้มีการเสวนา เรื่องนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยดร.กอบศักดิ๋ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการแก้ไขปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับ Digital ID for Citizen & Business ต่อมาศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวถึงการพัฒนาระบบราชการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย และท้ายสุดดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร(Doing Business Portal) การเสวนาในครั้งนี้มุ่งหวังให้ภาครัฐและภาคเอกชน รับทราบถึงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการยกระดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยจสกแง่มุมต่างๆ

         นอกจากนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการพัฒนาการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้แก่

         1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ โดยนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบการยืนยันตัวตนของ e-Registration และ e-Filing และระบบการขอและออกหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561)
         2. ด้านการขอจดทะเบียนทรัพย์สิน โดย นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบเชื่อมเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
         3. ด้านการชำระภาษี โดยดร.ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และนางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวถึงระบบ electronic filing และการชำระเงิน รวมทั้งการชำระเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์
         4. ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้นำเสนอการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ผ่านระบบ NSW และการเชื่อมโยงใบกำกับการขนย้ายสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร และท่าเรือเอกชน ผ่านระบบ NSW (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561)
         5. ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยนายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นำเสนอการนำระบบ e-filing มาใช้ในศาลแพ่งกรุงเทพฯ และการพัฒนาระบบจัดการคดีด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศาลและทนายความ
         6. ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นำเสนอเกียวกับแอพพลิเคชั่นตรวจสถานะล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ และการพัฒนาระบบติดตามทรัพย์สิน (Asset-Tracking System)
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img142612_1.jpg
(273.56 kb)

img142612_2_resize.jpg
(110.18 kb)

img142612_3_resize.jpg
(139.12 kb)

img142612_4_resize.jpg
(86.26 kb)

img142612_5_resize.jpg
(107.88 kb)

img142612_6_resize.jpg
(94.57 kb)

img142612_7_resize.jpg
(124.4 kb)

img142612_8_resize.jpg
(88.12 kb)

img142612_9_resize.jpg
(114.47 kb)

img142612_10_resize.jpg
(41.9 kb)
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th