Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตร บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ
(Service Excellence)

         
         เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตร "บริการภาครัฐที่เป็นเลิศ (Service Excellence)" ณ ห้องดวงกมล 2 โรงแรมสุโกศล โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในส่วนของการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาหลักสูตร การสร้างวิทยากรตัวคูณอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานเกิดการพัฒนา รวมถึงต้องทำให้ผู้บริหารหน่วยงานตื่นตัว และร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยทีมงานจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img1361_1_resize.jpg
(130.97 kb)

img1361_2_resize.jpg
(163.1 kb)

img1361_3_resize.jpg
(154.51 kb)

img1361_4_resize.jpg
(125.39 kb)

img1361_5_resize.jpg
(111.63 kb)

img1361_6_resize.jpg
(132.43 kb)

img1361_7_resize.jpg
(129.39 kb)

img1361_8_resize.jpg
(139.68 kb)

img1361_9_resize.jpg
(168.07 kb)

img1361_10_resize.jpg
(154.14 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th