Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2561

         
         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img54612_1_resize.jpg
(103.14 kb)

img54612_2_resize.jpg
(96.1 kb)

img54612_3_resize.jpg
(99.25 kb)

img54612_4_resize.jpg
(92.05 kb)

img54612_5_resize.jpg
(100.58 kb)

img54612_6_resize.jpg
(101.81 kb)

img54612_7_resize.jpg
(130.72 kb)

img54612_8_resize.jpg
(105.03 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th