Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2561


alt

         การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย และการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย การลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก การลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย

alt     alt

alt   alt

alt   alt

altภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th