Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561

         
         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) นโยบายและหลักเกณฑ์ ได้แก่ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนและแนวทางการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ พ.ศ. ... 2) การประเมินผล ได้แก่ กรอบการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) (มาตรา 44)) และตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img3861_1_resize.jpg
(105.5 kb)

img3861_2_resize.jpg
(112.79 kb)

img3861_3_resize.jpg
(111.17 kb)

img3861_4_resize.jpg
(113.01 kb)

img3861_5_resize.jpg
(110.92 kb)

img3861_6_resize.jpg
(99.3 kb)

img3861_7_resize.jpg
(91.8 kb)

img3861_8_resize.jpg
(104.85 kb)

img3861_9_resize.jpg
(98.9 kb)

img3861_10_resize.jpg
(95.91 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th