Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.) นำผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(กลุ่ม ป.ย.ป.) และกลุ่มวิชาการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

         
         เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.) นำผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) และกลุ่มวิชาการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Camp ป.ย.ป.) ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

         การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันต่อไป

         โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยตรง
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในการประชุมระดมความคิดเห็นวนแต่ละกลุ่มจะเน้น
1) ประเด็นความครอบคลุมของแผนแม่บท (coverage) 2) ปัจจัยความสำเร็จ critical success factor (the must) 3) ปัจจัยสนับสนุน (supporting factor) รวมทั้ง การกำหนดแนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการ ซึ่งการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือการจัดทำรายละเอียดของแผนแม่บทฯ และจะใช้ศูนย์ราชการเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนแม่บทฯให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img8861_1_resize.jpg
(165.45 kb)

img8861_2_resize.jpg
(135.11 kb)

img8861_3_resize.jpg
(97.48 kb)

img8861_4_resize.jpg
(208.41 kb)

img8861_5_resize.jpg
(188.7 kb)

img8861_6_resize.jpg
(166.09 kb)

img8861_7_resize.jpg
(168.31 kb)

img8861_8_resize.jpg
(195.04 kb)

img8861_9_resize.jpg
(134.3 kb)

img8861_10_resize.jpg
(146.32 kb)
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th