Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


แอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน”

          สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น  “คู่มือประชาชน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี) 

         พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นกฎหมายกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุถึงขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา

         ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานใน Smart Phone ระบบ iOS และ Androidเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาคู่มือสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช่จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกคู่มือสำหรับประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลังได้อีกด้วย 

alt
alt
         สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ (ฟรี)

alt

            หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
alt


วสุนธรา & นฤมล (สลธ.) / รายงาน
กองนวัตกรรมฯ & กลุ่มวิชาการ / ข้อมูล
กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th