Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นปร. รุ่นที่ 10 เข้าพิธีสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
องค์สมเด็จพระปิยมหาราช

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 เข้าร่วมพิธีสักการะองค์สมเด็จพระปิยมหาราช โดยมีนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

          โดยพิธีสักการะองค์สมเด็จพระปิยมหาราช จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ผู้ทรงเปรียบเสมือนพระบิดาแห่งการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินไทย และเพื่อปฏิญาณตนในการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี อันเป็นพิธีที่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ทุกรุ่นปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี


กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG210659_1_resize.JPG
(132.66 kb)

IMG210659_2_resize.JPG
(184.52 kb)

IMG210659_3_resize.JPG
(177.32 kb)

IMG210659_4_resize.JPG
(172.94 kb)

IMG210659_5_resize.JPG
(188.66 kb)

IMG210659_6_resize.JPG
(177.92 kb)

IMG210659_7_resize.JPG
(159.07 kb)

IMG210659_8_resize.JPG
(143.32 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th