Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2560


         สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 13, 14 และ 20 ธันวาคม 2559 ช่วงเช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นการกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ โดย นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

 

          หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเทคนิคการปรับปรุงองค์การ หมวด 1 การนำองค์การ และหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดย นายกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร. 

 

         วันที่ 14 ธันวาคม 2559 จะเป็นเทคนิคการปรับปรุงองค์การ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดย รศ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ และหมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดย นายธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด

 

         และวันสุดท้ายวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เทคนิคการปรับปรุงองค์การหมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดย รศ.ดร.จิระประภา  อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th