Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการ
ของหน่วยงานของรัฐ

 

        เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา
เผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พร้อมกันนี้ได้มีการเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดย ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ :
กรณีตัวอย่างวิธีการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking) และการจัดระบบช่องทางพิเศษ (Fast Track) โดย ดร.กนก กาญจนภู ที่ ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1482480289604_resize.jpg
(157.32 kb)

1482480291980_resize.jpg
(135.73 kb)

1482480294347_resize.jpg
(133.07 kb)

1482480298897_resize.jpg
(146.38 kb)

1482480302355_resize.jpg
(129 kb)

1482480305762_resize.jpg
(144.42 kb)

1482480308920_resize.jpg
(142.04 kb)

1482480310517_resize.jpg
(195.04 kb)

1482480313627_resize.jpg
(197.16 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th