Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


คณะข้าราชการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

alt


         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากข้าราชการระดับกลางและระดับสูงของหน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเงินและงบประมาณ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

alt     alt


         คณะศึกษาดูงานที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นข้าราชการระดับอาวุโสและระดับกลางจาก Ministry of Public Administration (MoPA) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน 29 คน ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Public Administration Reform, Good Governance and Citizen Centered Service Delivery and Administrations” ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีความเข้าใจในภาวะผู้นำ การสร้างและการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป

alt     alt

alt

 
         
         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งผู้ที่มาให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้คือนางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. และนายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเงินและงบประมาณ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม โดยนางสาวสุนทรี ได้บรรยายให้ความรู้ด้านระบบราชการไทยกับการปฏิรูป นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขึ้น รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้นำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการแนวใหม่ มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้งกระบวนการปฏิรูประบบบริหาร บริการ และกระบวนการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ที่เน้นพัฒนาให้ภาครัฐก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ก้าวสู่มาตรฐานสากล และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

alt     alt

         จากนั้น นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเงินและงบประมาณ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ได้บรรยายให้ความรู้ด้าน การพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการที่ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)" และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งยังชี้ประเด็นให้คณะดูงานได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาให้พร้อมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 
alt     alt

alt
กมลา (สลธ.)/ข้อมูล
ภัทรพร (สลธ.)/รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th