Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อจัดสรรข้าราชการในโครงการ นปร. ไปปฏิบัติราชการ
ภายหลังสำเร็จโครงการ

 

       เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการ ภายหลังสำเร็จโครงการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการเกี่ยวกับการจัดสรรข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มี
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ภายหลังการสำเร็จจากโครงการ โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายการจัดสรร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการภายหลังสำเร็จจากโครงการ โดย นางวิภาดา ตริตระการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และการเสวนาใน หัวข้อ นปร. หนึ่งในความหวังของการพัฒนาระบบราชการ โดยนายมนตรี บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล
ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล

       นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. เป็นช่องทางหนึ่งในการก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการของคนรุ่นใหม่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือตำราและการสอนในมหาวิทยาลัย ผ่านการสอนและการปฏิบัติงานจริงจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเรียนรู้การทำงานแบบประชารัฐร่วมกับผู้บริหารจากภาคเอกชน และประชาชน และเมื่อสำเร็จจากโครงการจะได้รับการจัดสรรไปทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_8021_resize.JPG
(151.25 kb)

2IMG_8024_resize.JPG
(165.4 kb)

3IMG_8062_resize.JPG
(127.21 kb)

4IMG_8072_resize.JPG
(173.04 kb)

5IMG_8099_resize.JPG
(111.1 kb)

6IMG_8114_resize.JPG
(127.92 kb)

7IMG_8118_resize.JPG
(124.87 kb)

8IMG_8111_resize.JPG
(124.82 kb)

9IMG_8007_resize.JPG
(155.12 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th