Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


มอบหมายฯ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ก.พ.ร. และ มอบหมายฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นรองประธาน ก.พ.ร.

alt                   alt


          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

          โดยคำสั่งดังกล่าวได้มีมติมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และประธานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และมอบหมายและมอบอำนาจให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ปฏิบัติหน้าที่ รองประธาน ก.พ.ร.

          รายละเอียดของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. มีดังนี้

          alt รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
           - คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - คณะกรรมการกฤษฎีกา
           - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
           - คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
           - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
           - คณะกรรมการคดีพิเศษ
           - คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
           - คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
           - อุปนายกสภาลูกเสือไทย

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
           - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
           - คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
           - คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
           - คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
           - คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
           - คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการของประเทศ

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
           - กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

          alt รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
           - คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
           - รองประธานกรรมการคนที่สองในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
           - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
           - รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

           การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
           - กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

           สำหรับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th