ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการ
ของหน่วยงานของรัฐ

 

        เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา
เผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พร้อมกันนี้ได้มีการเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดย ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ :
กรณีตัวอย่างวิธีการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking) และการจัดระบบช่องทางพิเศษ (Fast Track) โดย ดร.กนก กาญจนภู ที่ ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1482480289604_resize.jpg
(157.32 kb)

1482480291980_resize.jpg
(135.73 kb)

1482480294347_resize.jpg
(133.07 kb)

1482480298897_resize.jpg
(146.38 kb)

1482480302355_resize.jpg
(129 kb)

1482480305762_resize.jpg
(144.42 kb)

1482480308920_resize.jpg
(142.04 kb)

1482480310517_resize.jpg
(195.04 kb)

1482480313627_resize.jpg
(197.16 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1