Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / / การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ

การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ

| ผู้รับผิดชอบ:

ภายหลังจากการปรับปรุงเโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมในปี 2545 หลายส่วนราชการได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในและปรับปรุงระบบการบริหาร เพื่อให้ส่วนราชการมีขนาดที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ดีการพัฒนาระบบราชการในขั้นต่อไปจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนากลไกของส่วนราชการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ การแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและพัฒนารูปแบบโครงสร้างของราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง กรม ให้มีการกระจายงานลงสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นและให้เอกชนรับงานบางส่วนไปดำเนินการ เพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลงและให้มีการจัดองค์กรลักษณะพิเศษ เพื่อให้ระบบราชการมีความทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

6.1 การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ

การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารราชการที่ถูกจำกัดขอบเขตตามอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลที่กำหนดไว้ในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละนิติบุคคลแยกจากกัน และแก้ปัญหาความซ้าซ้อนขความเป็นนิติบุคคลระหว่างกระทรวงและกรม ซึ่งแนวทางในการดำเนินงานคือ คือกำหนดให้กระทรวงเท่านั้นที่เป็นนิติบุคคล ส่วนกรมไม่เป็นนิติบุคคล แต่ยังเป็นกรมที่มีหน้าที่ตามกฏหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมนั้นๆ และปฏิบัติงานเชื่อมโยงระหว่างกรมภายในกระทรวงได้โดยไม่มีขอบเขตของความเป็นนิติบุคคลมาขวางกั้น

การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของกรมจะสามารถตอบสนองแนวทางการพัฒนาส่วนราชการต่อไปในอนาคตดังนี้

(1) การบริหารงานในรูปแบบยุทธศาสตร์ของกระทรวงสามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพราะเมื่อกระทรวงวางแผนการปฏิบัติการแล้วสามารถมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการใดในกระทรวงเป็นผู้รับไปปฏิบัติได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกรม และถ้ามีภารกิจใหม่เกิดขึ้น ก็สามารถจัดส่วนราชการเพื่อรองรับภารกิจนั้นได้ทันทีและไม่ต้องตั้งเป็นส่วนราชการถาวรดังเช่นการตั้งกรม
(2) การบริหารงานแบบบูรณาการสามารถกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะไม่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เฉพาะในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน
(3) การใช้ทรัพยากรและงบประมาณภายในกระทรวงสามารถนำมาบริหารรวมกัน ทำให้เกความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
(4) การมอบอำนาจเพื่อกระจายความรับผิดชอบและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถกระทำได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำกัดเฉพาะการมอบอำนาจให้แต่หัวหน้าส่วนราชการ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับใหม่ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขความในวรรคสาม ของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ใหม่ เป็นว่า ส่วนราชการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 กรกฎาคม 2551 15:52:18 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 กรกฎาคม 2551 15:52:18
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th