Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่

การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่

| ผู้รับผิดชอบ: ผอ.สุพรรณี ไพรัชเวทย์

การจะเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง จะต้องเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นนวัตกรรม (Organization Ability and Innovation) และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ และสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปได้

แนวทางหรือกลไกในการที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวอาจทำได้หลายวิธี ได้แก่ การสร้างวิทยากรตัวคูณ หรือการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้นสำนักงาน ก.พ.ร.ได้มีการสร้างวิทยากรตัวคูณขึ้น ภายใต้โครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณการพัฒนาระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โดยการสร้างพันธมิตรเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการและขยายผลให้เกิดขึ้นทุกส่วนและทุกระดับของสังคมไทย เพื่อให้เกิดแรงผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำสื่อและวัสดุประกอบการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่ถูกต้อง ทันสมัยและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร.ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เหตุผลและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบราชการตามนโยบายและมาตรการของสำนักงาน ก.พ.ร.ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป

วิทยากรตัวคูณจะเป็นผู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการในการบริหารราชการแนวใหม่ มีการพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการและจังหวัดให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการจากทุกภาคส่วนของสังคม

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป วิทยากรตัวคูณที่ประกอบด้วยอาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 100 คน จะสามารถให้บริการด้านวิทยากรแก่ส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศจำนวน 41 แห่ง โดยมีขอบเขตความร่วมมือ 3 ประการ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และร่วมปฏิบัติงานในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปยังข้าราชการและประชาชนทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาระบบราชการ เพื่อช่วยให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อช่วยเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และสามารถทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของก.พ.ร. และสำนักงานก.พ.ร.ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและรวดเร็วทันต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ

การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ภาพที่ 1-25 การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (ภาพที่ 1-25)เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนไทยทั้งในเมืองและชนบท29 เป็นการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองของข้าราชการโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ซึ่งถือเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได

ตามความสะดวก เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เรียนเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมแบบธรรมดาทั่วไป กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการ ได้มีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ในการดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้นำระบบ WebCT ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 300 แห่ง มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เช่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้สอนในการสร้างหลักสูตรได้หลายรูปแบบ สามารถทำให้ผู้สอนเห็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักเรียนที่ลงทะเบียน ช่วยในการให้แบบทดสอบ และการวัดผลได้ มีวัดถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและลดข้อจำกัดในการเข้าเรียน มีเป้าหมายให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าเรียนได้ 400 คนต่อ 1 โมดุล ดังนั้นจะรับคนเข้าเรียนได้ตลอดโครงการ 9,600 คน ระบบการเรียนประกอบด้วย ระบบการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ระบบมอบหมายงานและสอบ online ระบบสื่อสารด้วย web board ระบบติดต่ออาจารย์ทาง e-mail และระบบการให้ความรู้โดยจัดสัมมนา 1 ครั้งต่อ 1 หลักสูตร จุดเด่นของโครงการที่สำคัญ คือ เปิดให้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร ไม่จำกัดเวลาสมัคร ให้โอกาสผู้เรียนและผู้สอนติดต่อผ่าน E-mail หรือ Webboard หรือการติดต่อด้วยระบบ Instant Message (Chat) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ผู้สอนจะให้แบบฝึกหัด ออกข้อสอบ และผู้สอบสามารถทราบผลสอบและรับคำแนะนำจากผู้สอนได้ในทันที

การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการนี้ ได้มุ่งหวังให้เป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ โดยอาจใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น ข่าวสารทันโลก รอบรู้รอบโลก สื่อความรู้เพื่อการเผยแพร่ และการแนะนำหนังสือที่เป็นประโยชน์ และรูปแบบการเป็นศูนย์การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ขณะนี้มี 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร mini MPM และหลักสูตร mini MBA

29 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่เห็นชอบหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ ที่มีแนวทางหนึ่งคือการให้ส่วนราชการจัดให้มีการฝึกอบรมและจัดให้มีสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อให้ข้าราชการได้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 กรกฎาคม 2551 14:37:04 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 กรกฎาคม 2551 14:37:04
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th