Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / เอกสารและสื่อ 2551 / เอกสารและสื่อ 2553 / วิดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552

วิดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552

| ผู้รับผิดชอบ:

 
วิดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดย ผอ.อารีย์พันธ์ เจริญสุข
    - ส่วนที่ 1
    - ส่วนที่ 2
    - ส่วนที่ 3

การชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย ผอ.ณรงค์ บุญโญ
    - ส่วนที่ 1
    - ส่วนที่ 2
    - ส่วนที่ 3
    - ส่วนที่ 4

การชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
  - การจัดการความรู้ โดย ผอ.กลิ่นจันทน์ เขียวเจริญ
    - ส่วนที่ 1
    - ส่วนที่ 2
    - ส่วนที่ 3

  - นโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดี โดย ผอ.ปานจิต จินดากุล
    - ส่วนที่ 1
    - ส่วนที่ 2

  - การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับบุคคล โดย ผอ.สมพร สมผดุง
    - ส่วนที่ 1
    - ส่วนที่ 2

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552 12:41:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552 12:41:08
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th