Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานแบบกลุ่มภารกิจ

การพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานแบบกลุ่มภารกิจ

| ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ สำนักเผยแพร่ฯ สำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

แนวคิด
กลุ่มภารกิจ หมายถึง กลุ่มงานหรือกลุ่มของหน่วยงานที่มีภารกิจที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แต่ละกระทรวงอาจจัดกลุ่มภารกิจในสังกัดของกระทรวงได้หลากหลาย หรือหลายกลุ่มภารกิจ ขึ้นกับลักษณะความจำเป็นของงาน
การจัดกลุ่มภารกิจ เป็นการจัดระบบการบริหารงานด้านที่เกี่ยวโยงกันในกระทรวงนั้น เพื่อผลักดันให้เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ ของกระทรวงบรรลุผล

หลักการจัดกลุ่มภารกิจ

  1. เป็นการรวมกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปเป็นกลุ่มภารกิจ โดยกรมที่นำมาจัดเป็นกลุ่มภารกิจนั้นต้องเป็นกรมที่มีงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และการรวมกรมเป็นกลุ่มภารกิจทำให้เห็นเป้าหมายของการทำงานในรูปกลุ่มภารกิจเด่นชัดและเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวง
  2. การจัดกลุ่มภารกิจในหลักการไม่ได้พิจารณาจากจำนวนกรมเป็นหลัก และไม่ได้พิจารณาจากขนาดของกรมว่าเป็นกรมขนาดใหญ่หรือเล็ก แต่พิจารณาจากภารกิจหลักในเรื่องนั้นๆ ว่าต้องประกอบด้วยกรมใดที่รับผิดชอบงานดังกล่าวบ้าง ซึ่งจำนวนของกลุ่มภารกิจขึ้นกับเนื้องานที่เป็นภารกิจเฉพาะของกระทรวงนั้นๆ
  3. ไม่นำรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในกำกับของกระทรวงนั้นๆ มาจัดเป็นกลุ่มภารกิจ
  4. การจัดตั้งกลุ่มภารกิจทำโดยประกาศเป็นกฎกระทรวง

สภาพการจัดกลุ่มภารกิจ
การจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงต่างๆ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 254552 มีจำนวน 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงที่ไม่ได้มีการจัดกลุ่มภารกิจ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหมไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาจัดกลุ่มภารกิจ เนื่องจากการจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมกำหนดในมาตรา 9 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

ผลการดำเนินการ
ก.พ.ร. ได้แต่งตั้ง อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารงานของกลุ่มภารกิจขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการหลังจากกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดกลุ่มภารกิจเริ่มการบริหารงานในรูปกลุ่มภารกิจตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินการระยะแรก
เป็นการแก้ไขปัญหาขัอข้ดข้องเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของกลุ่มภารกิจก่อน ผลการดำเนินการ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือราชการ การลงชื่อในหนังสือ/เอกสารราชการ การรักษาราชการแทน และเรื่องการลา ของกลุ่มภารกิจ53

2. การดำเนินการระยะที่ 2
เป็นการเสนอแนะระบบสนับสนุน และการทบทวนการจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกลุ่มภารกิจมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแนวทางปฏิบัติและการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานในรูปกลุ่มภารกิจ โดยมีการรับฟังความเห็นของผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย ผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
2.1 การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545
เป็นการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารงานของกลุ่มภารกิจ ได้แก่ เรื่องข้อจำกัดอำนาจของรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ซึ่งมีสาระสำคัญที่มีการปรับปรุงแก้ไขสรุปได้ดังนี้
2.1.1 อำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป ให้ยังคงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง แต่ให้หารือกับหัน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจก่อน การใช้อำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป ให้กระทำได้เมื่อหารือกับปลัดกระทรวงแล้ว และกำหนดให้รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้ากลุ่มภารกิจจะตกลงร่วมกันให้อำนาจหน้าที่บางประการของปลัดกระทรวงที่โอนไปเป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจยังคงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงต่อไปก็ได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีเช่นนั้นให้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวยังคงเป็นของปลัดกระทรวงต่อไป
2.1.2 ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ถ้าเป็นภารกิจของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจใด จะมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้นปฏิบัติราชการแทนก็ได้ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจมอบอำนาจต่อให้อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้
2.1.3 ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า หรืออธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจได้
2.1.4 กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 มีมติอนุมัติหลักการ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มภารกิจ และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254654

2.2 การปรับปรุงการจัดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติม
ได้มีการปรับปรุงการจัดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติมตามคำขอของกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ซึ่งเดิมยังไม่ได้จัดกลุ่มภารกิจตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 ซึ่งการจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงทั้งสองนี้ได้รับการกำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

รวมทั้ง ได้มีการให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงการจัดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติมในกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงทั้งสองมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นกว่าที่เคยจัดไว้เดิม

3. การสำรวจ ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารงานของกลุ่มภารกิจในกระทรวงต่างๆ ได้มีการดำเนินการจัดประชุม Focus group เรื่อง การพัฒนาการบริหารกลุ่มภารกิจ และการเยี่ยมสำนักงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กำหนด รวมทั้งการปรับปรุงการจัดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติมในบางกระทรวง สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

3.1 การประชุมรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 (Focus group ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารกลุ่มภารกิจ และผลการดำเนินการตามแนวทางการบริหารกลุ่มภารกิจที่ ก.พ.ร. กำหนด
3.2 การประชุมระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกลุ่มภารกิจ จากส่วนราชการต่างๆ ที่มีการจัดกลุ่มภารกิจ (Focus group ครั้งที่ 2) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
3.3 การเยี่ยมสำนักงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ได้มีการพบปะหารือร่วมกับกลุ่มภารกิจที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มภารกิจที่ ก.พ.ร. กำหนด โดยได้เข้าเยี่ยมกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

การดำเนินการขั้นต่อไป
สำนักงาน ก.พ.ร.เห็นว่าการบริหารราชการแบบกลุ่มภารกิจมีความจำเป็นในการบริหารราชการของกระทรวงที่มีภารกิจหลายด้าน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจของปลัดกระทรวงไปยังหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่จะเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงในแต่ละด้านได้อย่างใกล้ชิด ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงเห็นควรกำหนดแนวทางการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นผู้กำหนดนโยบายของกรมในสังกัดและบริหารงบประมาณของกระทรวงในส่วนของกรมในสังกัด โดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวง เพื่อให้มีความเชื่อมโยงประสานงานกัน แต่ในส่วนการใช้อำนาจหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจะใช้อำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงในภารกิจของกรมในสังกัด และเนื่องจากงานของแต่ละกระทรวงอาจแตกต่างกัน การใช้อำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจจึงให้กำหนดเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานที่เปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างของการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่อาจกำหนดไว้ในกฎกระทรวงต่อไป เช่น

(1) ในกระทรวงที่มีกลุ่มภารกิจ ปลัดกระทรวงจะทำหน้าที่นำนโยบายของรัฐมนตรีมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนั้น โดนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อปลัดกระทรวง
(2) หัวหน้ากลุ่มภารกิจจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกลุ่มภารกิจต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต้อหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ทั้งนี้ จะกำหนดให้มีหน่วยงานของหัวหน้ากลุ่มภารกิจในทำนองเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงในแต่ละกลุ่มภารกิจก็ได้
(3) อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบของปลัดกระทรวงตามกฎหมาย ให้เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
(4) ในกรณีต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ถ้าเป็นงานในความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจ ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง
(5) ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นกรรมการในเรื่องใด ถ้าเป็นภารกิจของกลุ่มภารกิจให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นกรรมการแทนปลัดกระทรวง


52 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545

53 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ นร 1208/531-728 ลงวันที่ 1 เมษายน 2546

54 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2546

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2551 09:46:14 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กรกฎาคม 2551 09:46:14
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th