Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / แผนบริหารราชการแผ่นดิน (Strategy Formulation) / การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

| ผู้รับผิดชอบ:

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี (มาตรา 13) และให้ส่วนราชการไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (มาตรา 14) เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการตามแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะมีผลผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป (มาตรา 16)

การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินมี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25475 กำหนดรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะประเทศ6 และคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล7 เพื่อทำหน้าที่ในการเตรียมการในเรื่องต่างๆ

การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2548-2551) คณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน8 และได้ยกร่างแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วจัดส่งให้ส่วนราชการต่าง ๆ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเสนอนายกรัฐมนตรี9 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551) มีสาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ แนวความคิดและทิศทางการบริหารประเทศ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ โดยทั้ง 3 ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ไปในแนวทางและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งมีสาระครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
1.ประเด็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ กล่าวคือ

  1. การขจัดความยากจน
  2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
  9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก


2. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ อันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้บรรลุผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ สำหรับช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2548-2551 รวมถึงตัวชี้วัด และเป้าหมาย ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดิน*

3. กลยุทธ์หลักซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ เจ้าภาพ หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆ รับไปดำเนินการต่อ

4. เมตริกซ์การมอบหมายภารกิจงาน เพื่อระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีบทบาทเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ใดในการนำไปสู่การปฏิบัติ (เจ้าภาพหลัก; เจ้าภาพกลยุทธ์หลัก; หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

5. เลขรหัสอ้างอิง เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่ระดับกระทรวง ทบวง กรม และระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด จึงได้กำหนดให้มีเลขรหัสอ้างอิงกำกับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการติดตามการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งในมิติการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ปกติ (functional-based approach) และมิติพื้นที่ (area-based approach)

การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ส่วนราชการเป็นผู้นำแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และสอดคล้องกับ
การดำเนินงาน (ภาพที 1-3) เพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปีต่อไป


ภาพที่ 1-3 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ รัฐบาลได้กำหนดประเด็นในแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 2 ประเด็น10 คือ

 • ภาพรวมของการแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงและกลุ่มจังหวัดแล้ว รัฐมนตรีเจ้าสังกัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น แล้วมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง11 พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประสานส่วนราชการให้ทำการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ และพิจารณาปรับปรุงโครงการสำคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (Flagship Project) เพื่อให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้12


ภาพที่ 1-4 การควบคุมการปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ในการควบคุมการปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการนั้น ส่วนราชการจะนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในคำของบประมาณประจำปี (ภาพที่ 1-4) และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งครอบคลุมในมิติต่างๆ ได้แก่ด้านประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ละส่วนราชการจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Self-Assessment Report) เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ต่อไป


5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 121 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547

6 ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

7 ประกอบด้วย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

8 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2548 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้เชิญคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

9 นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 34 ง ลงวันที่ 12 เมษายน 2548 แล้ว

10 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

11 รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เกิดการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี

12 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการที่ได้ผ่านการทบทวนแล้ว

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553 10:59:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553 10:59:06

เอกสาร และ สื่อ

 

 •   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551- 2554  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
   
 •   ประชุมและชี้แจงหลักเกกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี วันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น. 
   
 •   ตัวอย่าง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2548 - 2551 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
   
 •   ประชุมและชี้แจงหลักเกกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี วันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น. 
    
 •   ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ

   

 •     สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th