Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การติดตามและประเมินผลของส่วนราชการ จังหวัดและองค์การมหาชน / การติดตามและประเมินผลของส่วนราชการ จังหวัด / การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 24-26 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 2 ธันวาคม 2551

การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 24-26 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 2 ธันวาคม 2551

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

กำหนดการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ 24 26 พฤศจิกายน 2551  และวันที่ 2 ธันวาคม 2551

  วันที่ 24  พฤศจิกายน 2550

 


  09.30 10.00 น.

แนวทางการดำเนินการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
 
โดย  ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.

  10.00 12.00 น.

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดย  วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  วันที่ 25  พฤศจิกายน 2551

 

   09.30 10.00 น.

 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 
โดย  ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   กระทรวงพลังงาน

  วันที่ 26  พฤศจิกายน 2550

 


  09.30 12.00 น.

ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 
โดย  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

  วันที่ 2  ธันวาคม 2551

 

  09.30 12.00 น.

 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โย   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  13.30 16.00 น.

ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

 


 

  หมายเหตุ : 

 

 

 กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทั้งนี้ สำนักงาน    ก.พ.ร. จะแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. และผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยเป็นคราวๆ ไป

 

  

 


 

 

 


 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2551 16:40:04 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2551 16:40:04

เอกสาร และ สื่อ

  รายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัดโดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม  พ.ศ.  2550 
  การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ระหว่างวันที่  11 ธันวาคม  พ.ศ.  2550 
  การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551
 
 เสียงประกอบ การชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551  คลิกฟังเสียง 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อประกอบการดำเนินการตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552    
          ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                    ตอนที่ 1
                    ตอนที่ 2
                    ตอนที่ 3
                   
            บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
            แบบฟอร์มดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
            ตัวอย่างแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี  
            การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2552 

  เอกสารประกอบการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 2 ธันวาคม 2551  
            แนวทางการดำเนินการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
             โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. 
            ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
             โดย วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
            ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด  
             โดย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน
            ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 
             โดย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
            ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปรามปราบการทุจริต  
             โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
            ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
             โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. 
      
  กำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
     
    เอกสารเผยแพร่  
    เอกสารโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning Tool kits)    
    การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง
    คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
    เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคำรับรองฯ วันที่ 3 เมษายน 2552 เรื่อง การบันทึก e-sar card  
    สไลด์ประกอบการบรรยายวันที่ 3 เมษายน เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th