Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


    อยากทราบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานช่างเทศบาล  (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร)  ต้องจบอะไร  
    เป็นนายช่างโยธา 6  จบการจัดการงานก่อสร้าง  มีสิทธิ์สอบหรือไม่  และมีโอกาสก้าวหน้าสอบเป็น  ผอ.ได้หรือไม่
9999    25 สิงหาคม 2552 09:47:59    IP: 202.149.25.xxx

ความเห็นที่ 1
เรียน คุณ 9999
        การพัฒนาระบบราชการ เป็นความรับผิดชอบ ของสำนักงาน ก.พ.ร. หากเป็นเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ในราชการพลเรือน อาทิ กฏเกณฑ์การบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน ค่าตอบแทน ระบบจำแนกตำแหน่ง มาตรฐานวินัย และการพิทักษ์คุณธรรม  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรง ของสำนักงาน ก.พ.  ท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th
           ขอบคุณ        
opdc    26 สิงหาคม 2552 08:19:54    IP: 203.185.154.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th