Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

เวทีความเห็น และรับเรื่องร้องเรียน

การขอเอกสาร รายงานการประชุมฯ


ต้องการขอเอกสารรายงานการประชุม ในการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ กพร. เรื่อง กำหนดโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กรณีตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอ) จะยื่นคำร้องฯ ที่หน่วยงานใด ของ กพร.
sing    27 มีนาคม 2556 23:26:22    IP: 180.180.178.xxx

ความเห็นที่ 1
เรียน คุณ sing

    เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ร. เรื่องการกำหนดโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กรณีตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอ) สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนว่า ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ได้ขอถอนเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และทราบว่าในขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมในการกำหนด ให้มีท้องถิ่นอำเภอต่อไป
   ขอขอบคุณ
opdc    2 เมษายน 2556 09:14:09    IP: 164.115.134.xxx
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th