ปฏิทินกิจกรรม

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: module_share

Filename: front/calendar.php

Line Number: 311

Backtrace:

File: C:\Apache24\htdocs\opdc_web\application\views\front\calendar.php
Line: 311
Function: _error_handler

File: C:\Apache24\htdocs\opdc_web\application\controllers\calendar.php
Line: 43
Function: view

File: C:\Apache24\htdocs\opdc_web\application\controllers\calendar.php
Line: 15
Function: view

File: C:\Apache24\htdocs\opdc_web\index.php
Line: 316
Function: require_once1 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเพื่อรับฟังการแถลงผลการวิจัย Doing Business 2019 ของธนาคารโลกผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากกรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทย ชั้น 30 อาคารสยามพิวรรธน์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

5 พฤศจิกายน 2561

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 7/2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบของโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ เรื่อง ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองเด็ก (Child Protection) ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง Child protection: lesson learned and practices
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 4/2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

9 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2561
เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง นวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน
เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

12 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม เรื่อง การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2561
เวลา 14.00 น. ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

14 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบของโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ เรื่อง ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

16 พฤศจิกายน 2561

Review การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

20 พฤศจิกายน 2561

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมร่วมระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 2/2561
?เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

21 พฤศจิกายน 2561

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องพาราเดี่ยม เอ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบของโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ เรื่อง ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการเปลี่ยนแปลง ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้อง Connections1 ชั้น 9 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

22 พฤศจิกายน 2561

การประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)
เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 2/2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

23 พฤศจิกายน 2561

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Connections1 ชั้น 9 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 10/2561
เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

26 พฤศจิกายน 2561

การประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

27 พฤศจิกายน 2561

การประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่าง อ.กพม. และองค์การมหาชน)
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

29 พฤศจิกายน 2561

การประชุม กพม. ครั้งที่ 6/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล