Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / อำนาจหน้าที่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

นางจุรี  วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นางสาวกนกกาญจน์  อนุแก่นทราย อนุกรรมการ
นางสาวทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ อนุกรรมการ
นายเทพ  หิมะทองคำ อนุกรรมการ
นางนิชา  หิรัญบูรณะ ธุวธรรม อนุกรรมการ
นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ อนุกรรมการ
นายมีชัย  วีระไวทยะ อนุกรรมการ
นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ อนุกรรมการ
นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์ อนุกรรมการ
นางสาวอรพินท์  สพโชคชัย อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่


    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับต่าง ๆ
มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตามความเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน

    2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนำแนวคิดและวิธีการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไปดำเนินการ เพื่อปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่กำหนด

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐจัดส่งเอกสาร  ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย


 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557 20:48:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 13:52:34
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th