อำนาจหน้าที่

แชร์หน้านี้

1. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารงานและพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งการให้ คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการนำเครื่องมือ เทคนิค และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ การส่งเสริมให้ หน่วยงานของรัฐพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบราชการ (Digital Transformation) การพัฒนางานบริการดิจิทัล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการและการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๗๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และระเบียบอื่น ๆ การจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะและ ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ การจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่างๆ ตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ พศ. 2548 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ด้านการบริการภาครัฐ การส่งเสริมการปฏิบัติราชการเพื่อให้งานบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ การยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม การส่งเสริมธรรมาภิบาลและ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 การส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของประชาชน การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กองพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่าง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ ให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนะและประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด การพัฒนา ระบบราชการตามพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด (Area officer) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กองพัฒนาระบบราชการ 1

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการประจำกระทรวง (Desk officer) การส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กองพัฒนาระบบราชการ 2

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการประจำกระทรวง (Desk officer) การส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของโลกในอนาคตที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์และประมวลผลกลุ่มข้อมูลหรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics) การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบราชการ การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการและรายงานการพัฒนาระบบราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9. กองกฎหมายและระเบียบราชการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและระเบียบราชการ ให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

10. สำนักงานเลขาธิการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการปฏิบัติราชการของสำนักงาน งานช่วยอำนวยการของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณและการคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความรู้ในสำนักงาน ก.พ.ร. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเลขานุการ ก.พ.ร. งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ งานสารบรรณ งานเลขานุการนักบริหาร การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการใดของสำนักงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11.กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานการ ตรวจสอบภายใน ให้การเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน วิธีการ ปฏิบัติงานด้านการบัญชี การเงิน พัสดุ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำ ทางด้านการตรวจสอบภายในหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.พ.ร. การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. การติดตามประมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร. การพัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแนะแก่เลขาธิการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประสาน เร่งรัด และกำกับให้มีการดำเนินการตามแผน รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ คุ้มครอง จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย