อำนาจหน้าที่

แชร์หน้านี้

1. สำนักงานเลขาธิการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานการเงินและ พัสดุ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาข้าราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการ นักบริหารและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.พ.ร. ร่วมกับส่วนราชการอื่น ตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองกฎหมายและระเบียบราชการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • จัดทำร่างกฎหมายและระเบียบ ให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ ก.พ.ร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด ทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายในความรับผิดชอบ และจัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และ หลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารงานและพัฒนา และการประเมินผล การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกับองค์การมหาชนและ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม ข้อเสนอของ ก.พ.ร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการฐ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 • ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานอื่นของรัฐ เสนอต่อ ก.พ.ร.
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมและจังหวัด ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองเผยแพร่ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ส่งเสริม สนับสนุน และชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ กลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กองพัฒนาระบบราชการ 1

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และประสานงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ
  การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง และปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฎิบัติราชการ และ
  การนำยุทธศาสตร์หรือมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฎิบัติของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ กลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8. กองพัฒนาระบบราชการ 2 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และประสานงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อการเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการนำยุทธศาสตร์หรือมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฏิบัติของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ กลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9. กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและ ระบบการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
  ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานกลางอื่น ๆ เกี่ยวกับนโยบาย การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบาย
  การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

10. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • จัดทำและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ การดำเนินงานของส่วนราชการและแนวทางการสอบทานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและ
  ประเมินผลภาคราชการตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการภายในสำนักงาน
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในสำนักงาน
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ หน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนราชการในสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 • เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการ
 • ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงานดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 • รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ประสานงาน เร่งรัด และติดตามตาม 3) และ 4) และร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย