นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัล ATSI – Digital Entrepreneur Award

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ C ASEAN , CW TOWER นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการคัดเลือกโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ The Associate of Thai Software Industry (ATSI) เข้ารับรางวัล ATSI – Digital Entrepreneur Award ในลำดับรองชนะเลิศของการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ไทย ในงาน Thailand Software Fair 2018 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. ในกลุ่มบริการการศึกษาและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมธุรกิจดิจิทัลตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยกระตุ้นและผลักดันการนำเครื่องมือสารสนเทศด้านซอฟแวร์ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นอกจากนี้ สำนักงานงาน ก.พ.ร. ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ทั้งองค์กรและบุคลากรจากทุกภาคส่วนเข้าใจการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและประกอบธุรกิจ สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการพัฒนาตนเอง โดยไม่จำกัดคุณวุฒิและไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย รวมทั้งสื่อวิดีทัศน์และองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. มีความโดดเด่นจนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ ATSI – Digital Entrepreneur Award เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่นำนวัตกรรมด้านดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป (เชิญเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี่)


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ