สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2561

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินการถือหุ้นหรือการเข้าเป็นห้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กรณีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงาน การขอยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การขอทบทวนการจัดตั้งกลุ่มองค์การมหาชน กรณีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การขอขยายระยะเวลายุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) การขอจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า (องค์การมหาชน) การขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ผลกระทบเกี่ยวกับการกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงการพิจารณาเสนอขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ และหลักเกณณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมฯ และร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ