มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

แชร์หน้านี้

       คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. คือ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

         สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0508/41039 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

     ตามที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ บุญโญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ก.พ. อนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไปแล้ว 


ข้อมูลจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นฤมล (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ