สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดกลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ