สำนักงาน ก.พ.ร. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตจำนง “การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล”

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 501-502 สำนักงาน ก.พ.ร. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตจำนง “การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล” การประกาศเจตจำนงในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นทิศทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ