สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจของกรมราชทัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือการมอบอำนาจให้แก่ส่วนราชการต่างประเทศ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ