สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ระหว่างจังหวัดนครปฐมและบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

แชร์หน้านี้

         
        เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ระหว่างจังหวัดนครปฐมและบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ บริเวณ ชั้น 2 โซนแฟชั่นพลัส ณ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม

        ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม (Government Center) เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานภายในจังหวัด 10 แห่ง นำ 26 งานบริการมาให้ประชาชนรับบริการ ณ จุดเดียว เช่น ทำบัตรประจำตัวประชาชน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ชำระค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าภาษีรถยนต์ และสามารถเดินทางมารับบริการหลังเวลาเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ทั้งนี้ ศูนย์บริการดังกล่าว ได้รับการยกระดับจากศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า (G -Service Point) ที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้น ณ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558      กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ