ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2560

ธันวาคม 2560


29 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
26 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องผลการพิจารณาข้อเสนอการดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยวิธีคัด...
19 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนรายจ่ายด้านการศึกษา...
8 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
8 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
6 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องของยกเลิกการดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยวิธีคัดเลือก...

พฤศจิกายน 2560


29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต...
14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
13 พฤศจิกายน 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
10 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

ตุลาคม 2560


31 ตุลาคม 2560 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
12 ตุลาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

กันยายน 2560


26 กันยายน 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องขอยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 9 เครื่อง...
8 กันยายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

กรกฎาคม 2560


13 กรกฎาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

มิถุนายน 2560


13 มิถุนายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

พฤษภาคม 2560


11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

เมษายน 2560


5 เมษายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

มีนาคม 2560


14 มีนาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560...

กุมภาพันธ์ 2560


8 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560...

มกราคม 2560


9 มกราคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560...