ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2561

 

ธันวาคม 2561


24 ธันวาคม 2561 โครงการจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร.
24 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มน้ำจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
14 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2561 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
14 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัสดุสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธันวาคม 2561 โครงการ การเช่าบริการ CAT Corporate Internet
12 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ CAT Corporate Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธันวาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
3 ธันวาคม 2561 โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต

พฤศจิกายน 2561


ตุลาคม 2561


31 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
11 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง บริเวณภายนอก-ภายใน อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานจัดส่งเอกสาร ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานจัดส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (ด้านประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ (ด้านประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (บริการไอคิวนิวส์คลิป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ตุลาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 2561


28 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีคัดเลือก
28 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26 กันยายน 2561 โครงการ จัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
26 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
26 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
26 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
25 กันยายน 2561 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Web Hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการวงจร CAT C internet Package Business (IP Public) จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการวงจร CAT C internet Package Business (IP Public) จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
19 กันยายน 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร.
19 กันยายน 2561 โครงการจัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
19 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
19 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
17 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
14 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
14 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2560" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
13 กันยายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
13 กันยายน 2561 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 9 เครื่อง
13 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
12 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
12 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
7 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
7 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
6 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
5 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
3 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

สิงหาคม 2561


24 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อใช้ในราชการสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
22 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดรถยนต์เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
20 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
14 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
10 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
13 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
9 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
7 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
2 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจ ในการพัฒนางานบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
1 สิงหาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

กรกฏาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ้มใส่เอกสารสำหรับใช้ในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
24 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
20 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
17 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
13 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
13 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
13 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
13 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
13 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
12 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
10 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรีกษาโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในการพัฒนางานบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส...
4 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

มิถุนายน 2561


18 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ระยะที่ 2...
8 มิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

พฤษภาคม 2561

16 พฤษภาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีคัดเลือก...
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
4 พฤษภาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
2 พฤษภาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข...

เมษายน 2561

19 เมษายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
19 เมษายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

มีนาาคม 2561


9 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
9 มีนาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน...

กุมภาพันธ์ 2561

9 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

มกราคม 2561

16 มกราคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร....
12 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561...