กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและ ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์หน้านี้

โครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล

โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ