นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดให้มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance)

แชร์หน้านี้

         
           เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดให้มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

        สำหรับการพัฒนาให้เป็นจังหวัดพันธุ์ใหม่นั้น กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบท ความพร้อม ศักยภาพ และเป้าหมายการพัฒนาให้สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากขึ้น และต้องนำเสนอรูปแบบฯ ให้กับกระทรวงมหาดไทยภายในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อทดลองนำร่อง 6 จังหวัดแรกภายในปี 2562 และขยายผลเป็น 38 จังหวัดภายในปี 2565


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ