ดร. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการบริหาร ธนาคารโลก ประจำภูมิภาค South East Asia และ ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร เข้าหารือกับนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะ

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการบริหาร ธนาคารโลก ประจำภูมิภาค South East Asia และ ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร เข้าหารือกับนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของธนาคารโลก เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

         จากการหารือได้แนวทางความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ในรายงานความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ดังนี้ 
          1) ธนาคารโลกควรมีความชัดเจนและสื่อสารเกณฑ์การประเมินล่วงหน้าทุกปี
          2) ข้อเสนอแนะควรมีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
          3) ผลการศึกษาวิจัย ควรมีการแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ด้วย
          4) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และ ให้เป็นประเทศที่ได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล DB 2020

         ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลป้อนกลับต่าง ๆ จากประเทศไทย จะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ