สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องเพื่อวินิจฉัยตีความของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ