นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 501-502 สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯ 

         นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาครัฐ ให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดี และร่วมกันต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว แม้ว่าจะเริ่มต้นจากคนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แต่เมื่อรวมกันก็จะขยายกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น กลายเป็นความหวัง เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสุจริต รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการทำงานของภาครัฐเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

         กิจกรรม “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหลายหัวข้อ เช่น ซื่อตรง โปร่งใส ราชการไทยมีคุณภาพ สุจริตธรรมกับการทำงาน และการให้บริการประชาชน ภายใต้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop ในหัวข้อรวมพลังความคิด พิชิตงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสานต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ