สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 4/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 อาคารสำนักงานกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ