สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางเมธินี เทพมณี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

       1. การพิจารณาแผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) : โครงการพัฒนาระบบจองคิวกลาง (Queue Online) สำหรับโรงพยาบาล โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดในการรอรับบริการในสถานพยาบาล เพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่สามารถเลือกเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน ตรงกับความต้องการของตนเอง และเพื่อให้การให้บริการของสถานพยาบาลมีคุณภาพมากขึ้น ผู้ป่วยรอคอยโดยสามารถตรวจสอบคิวบริการและกำหนดเวลาเข้ารับบริการได้ โดยจะดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 50 แห่ง ที่มีการให้บริการครบถ้วนและคาดว่าจะมีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 3 ล้านคน การดำเนินการจะครอบคลุมใน 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (Online Register) 2) ระบบการจองคิวตรวจแบบออนไลน์ (Queue Online) 3) ระบบแสดงสถานะคิวเพื่อเข้ารับบริการ (Tracking System) และ 4) ระบบ Call Center

         2. การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณดำเนินการตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่องบประมาณที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการกำหนด และนำเสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปกลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ