สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้แก่ผู้นำการปเลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

         นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวถึงการจัดโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ว่าการแบ่งส่วนราชการภายในกรม มีที่มาจากยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากการพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านพบว่ามีข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศถึง 52 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอให้มีการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

         โดยให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ปรับวิธีการทำงานให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และคำนึงถึงความสำคัญ จำเป็นก่อนขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
โดยแนวคิดการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม หากกรมอยากปรับกองโดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง ก็สามารถทำได้เพื่อรองรับต่อภารกิจใหม่ ๆ ทีเห็นว่าจำเป็นต้องเป็นหน่วยงานระดับกอง เพิ่มความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถทำได้ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทำงานแบบบูรณาการกับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตลอดจนลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน โดยมีสิ่งสำคัญที่คำนึงถึงคือ ประชาชนจะได้อะไรจากการปรับการทำงานภายในกรม

         จากนั้น เป็นการชี้แจงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ โดยนางสาวมนวดี จันทิมา นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ.ร. แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยนางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยนางอรวรรณ คงธนขันติธร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. และการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานใหม่ในต่างประเทศ โดยนางพักตร์ประไพ คำบรรลือ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กระทรวงการต่างประเทศ

         สามารถรับชมวีดีโอการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=VJtJfcXnKTE และ https://youtu.be/HDWI8I6etMo เอกสารประกอบการประชุมที่ https://www.opdc.go.th/content/NTU2MQ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ