สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีวาระการพิจารณา ดังนี้ 

         1) ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2562 ในขั้นตอนที่ 1 และกำหนดการตรวจประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่ ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62 

         2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงร่างพันธะสัญญาที่จะใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง อ.ก.พ.ร. มติเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ