สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราขการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2562

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราขการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ขึ้น โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ


กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ