การลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ของกรมทางหลวงชนบท

แชร์หน้านี้

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และจังหวัดดำเนินการให้มีการส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์การประเมิน โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

          คณะตรวจประเมินรางวัลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ของกรมทางหลวงชนบท 

           กรมทางหลวงชนบท มีความโดดเด่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการส่งเสริมให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จนกลายเป็นค่านิยมขององค์กร และการพัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลการก่อสร้างที่รวดเร็ว และทันสถานการณ์ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการสื่อสารทางเดียว และการสื่อสาร 2 ทาง เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท www.drr.go.th Application “ทางหลวงชนบทประชารัฐ” facebook Instragram Twitter รถประชาสัมพันธ์ (Mobile Unit) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) การประชุมชี้แจง/รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน การลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นการลงนามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และกรมทางหลวงชนบท รวมถึงรายการวิทยุชุมชน “หมอทาง” เป็นต้น

        จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทำให้กรมทางหลวงชนบท มีการดำเนินการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สามารถทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ ซึ่งสะท้อนจากผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 90.01